Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir arodbiedrība?

Arodbiedrība ir neatkarīga, nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies darba ņēmēji, lai kopīgi īstenotu katra un visu biedru pamatotas prasības un vajadzības, aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses. Arodbiedrība izstrādā koplīgumus ar darba devējiem un ģenerālvienošanās ar darba devēju apvienībām, koncentrējoties uz darba ņēmēju vajadzībām, darba tiesību aizsargāšanu un sociālo garantiju nodrošināšanu.

Kāda ir minimālā alga būvniecībā?

2019. gada 3.novembrī stājas spēkā Būvniecības nozares ģenerālvienošanās, kas nosaka, ka būvniecībā nodarbināto minimālā alga par normālo darba laiku ir 780 €/mēnesī vai 4,67 €/st.

Kas ir arodorganizācija?

Arodorganizācija ir arodbiedrības struktūrvienība. LBNA to var nodibināt 3 un vairāk viena uzņēmuma darbinieki – arodbiedrības biedri. 
Arodorganizācijas darba vietā pārstāv biedru tiesības un intereses sarunās ar darba devēju par dažādām tēmām – darba apstākļiem, atalgojumu, personisko izaugsmi u.c. Arodorganizācijas mērķi un uzdevumi izriet no LBNA mērķiem un uzdevumiem.

Kas ir koplīgums?

Darba koplīgums ir darba devēja un darbinieku rakstiska vienošanās, kas paredz darbiniekiem labvēlīgākus noteikumus nekā noteikts Darba likumā un citos darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvajos aktos. Koplīgums neaizstāj darbinieka noslēgto darba līgumu ar darba devēju!

Darba koplīgumu slēdz darba devējs un arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji. To noslēdz uz noteiktu laiku vai uz noteikta darba izpildīšanas laiku.

Darba koplīgums var noteikt:

 • darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, darbinieku kvalifikācijas celšanu, darba kārtību;
 • piemaksu, prēmiju un citu atlīdzību izmaksas sistēmu un lielumu;
 • veselības pārbaudes veikšanu;
 • aizliegumu slēgt darba līgumu ar citiem darba devējiem;
 • darba laika ilgumu brīvdienās un pirms svētku dienām;
 • mācību un papildatvaļinājumu piešķiršanu;
 • aizliegumu atstāt darba vietu pārtraukuma laikā;
 • īsāku uzteikuma termiņu un darbinieka tiesības to atsaukt.

 

Darba devēju ieguvumi, slēdzot darba koplīgumu:
- Labvēlīgākas darbinieku savstarpējās attiecības un mazāk darba strīdu, profesionālu darbinieku piesaistīšana.
- Ja uzņēmumam, reģistrējoties būvkomersantu reģistrā, ir spēkā esošs koplīgums ar LBNA, tad stājas spēkā Būvkomersantu klasifikācijas noteikumu 36.4. 15. kritērijs, un vērtējumam piemēro korekciju –0,25 punktu apmērā.
- Ja ar LBNA noslēgtā koplīgumā darba devējs ir paredzējis ēdināt darbiniekus, tad šiem izdevumiem nepiemēro algas nodokļus līdz 480 euro gadā (vidēji 40 euro mēnesī) par vienu nodarbināto, atbilstoši Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 8.panta 15 punktam.
- Publisko iepirkumu piedāvājuma izvērtēšanā pasūtītājam ir tiesības par izšķirošo izvēles kritēriju noteikt to, ka piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir noslēdzis koplīgumu ar LBNA. Publisko iepirkumu likums, 51.pants (7)

Darbinieku ieguvumi, slēdzot darba koplīgumu:
- Iespēja vienoties par noteikumiem, kas regulē darba samaksas un darba aizsardzības organizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī darba kārtības, darbinieku sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus jautājumus. Darba koplīguma vispārīgie noteikumi, 17.pants.

Vairāk informācijas Labklājības ministrijas mājaslapā – koplīgumi.

Kā es varu izveidot LBNA arodorganizāciju savā darba vietā?

Arodorganizāciju darba kolektīvā var izveidot, ja apvienojas vismaz trīs LBNA biedri. Biedriem jārīko sapulce, kuras laikā viņiem jānolemj par arodorganizācijas izveidi. Tad jāraksta iesniegums, ko kopā ar sapulces protokolu iesniedz LBNA valdei. Pēc iesnieguma izskatīšanas, valde lemj par arodorganizācijas reģistrēšanu kā LBNA struktūrvienību.

Vai varu pievienoties LBNA, ja esmu students?

Protams! Par arodbiedrības biedru var kļūt arī studenti. Pie tam, ja esi nestrādājošs profesionālās vai augstākās izglītības iestādes audzēknis, no tevis biedra nauda netiek iekasēta līdz izglītības iestādes absolvēšanai.

Vai man var noteikt nepilno summēto darba laiku?

Summētā darba laika būtība ir noregulēt darba devēja un darbinieka attiecības gadījumos, kad darbiniekam ir jāstrādā ilgāks* laiks par Darba likumā noteikto dienas vai nedēļas ilgumu attiecīgajā pārskata periodā. Līdz ar ko atbilde ir: nē, summētais darba laiks nav savietojams ar nepilno darba laiku.

*Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2014.gada 27.maija spriedums lietā Nr. C29688412 un Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015.gada 4.decembra spriedums lietā Nr. C28490012

Vai mani var atlaist, ja esmu LBNA biedrs?

Ja ir objektīvs pamats - uzteikt darba līgumu var arī LBNA biedram.

Objektīvs pamats uzteikumam ir saistīts ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai darba devēja saimniecisko, tehnoloģisko procesu izmaiņām. Precīzāk šo pamatojumu iedala 11 iemeslos, kas aprakstīti Darba likuma 101. panta pirmajā daļā.

Dalība LBNA nodrošina, ka pirms Jums uzteiks darba līgumu, darba devējam ir pienākums lielākajā daļā gadījumu jautāt LBNA piekrišanu. Šajā brīdī LBNA pārstāvot sava biedra intereses vērtē, vai patiešām ir objektīvs iemesls darba attiecību izbeigšanai. Ja tāds ir, piekrišana tiek dota un darba devējs var uzteikt darba līgumu. Savukārt, ja LBNA nesaskata objektīvu iemeslu darba attiecību pārtraukšanai, un darbinieks, par kuru jautā, ir LBNA biedrs vismaz 6 mēnešus, tad LBNA nedod piekrišanu uzteikt darba līgumu. Darba devējam, pēc tam kad LBNA ir atteikusi uzteikt darba līgumu savam biedram, ir tiesības vērsties tiesā, lai apstrīdētu LBNA lēmumu.

Saistīti Darba likuma panti:

101.pants. Darba devēja uzteikums

110.pants. Darba līguma uzteikšana darbinieku arodbiedrības biedram

Ko es iegūstu kā arodbiedrības biedrs?

LBNA individuālā biedra līmenī – Konsultē par darba tiesībām, piedāvā apmācības, apdrošina biedru civiltiesisko un profesionālo atbildību, palīdz risināt individuālos tiesību strīdus ar darba devēju, kā arī izvērtē, vai darba līgums tiek uzteikts pamatoti.

LBNA uzņēmuma līmenī – Veido arodorganizācijas, slēdz koplīgumus par algu, darba laiku, citām garantijām. Risina kolektīvos tiesību strīdus, risina kolektīvos interešu strīdus.

LBNA nozares līmenī – Slēdz ģenerālvienošanos, līdzdarbojas likumprojektu izstrādāšanā, nodarbojas ar izglītības jautājumiem būvniecības nozarē.

Kam tiek lietota biedru nauda?

Bezmaksas juridiskajai biedru konsultēšanai un aizstāvībai, koplīgumu izstrādāšanai, biedru civiltiesiskajai apdrošināšanai, ekspertu un speciālistu algošanai, sabiedrības informēšanai.

Kādas ir LBNA biedra tiesības un pienākumi?

Tiesības:

 • saņemt konsultāciju ekonomiskos, juridiskos, tiesiskajos un arodbiedrības  jautājumos;
 • saņemt LBNA atbalstu dialogā ar darba devēju, valsts iestādēm, sabiedriskajām un citām organizācijām savas kompetences ietvaros;
 • piedalīties LBNA organizētajās un pārstāvētajās apmācībās, semināros kursos un citos pasākumos;
 • brīvi paust savu viedokli un konstruktīvus priekšlikumus LBNA darbības sekmēšanai un mērķu sasniegšanai;
 • iesaistīties LBNA struktūrvienību un institūciju darbā;
 • brīvprātīgi iestāties un izstāties no LBNA;
 • saglabāt biedra tiesības, ja tiek pārtrauktas darba attiecības.

Pienākumi:

 • pildīt Statūtus, LBNA institūciju lēmumus;
 • regulāri maksāt biedru naudu LBNA noteiktajā kārtībā;
 • veicināt LBNA vienotības nostiprināšanu un tās izvirzīto mērķu sasniegšanu;
 • nekaitēt arodbiedrības interesēm un prestižam.
Neatradi atbildi uz savu jautājumu?
Uzdod to mums!
Kopīgot: