Write us
- I agree to receive newsletter
SEND
Ask question

Privacy Policy

Personas datu apstrādātājs: Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība (turpmāk – LBNA), reģistrācijas nr. 40008043826,
juridiskā adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV – 1001.

Datu subjekts: LBNA biedrs, vai jebkura fiziska persona, kuras dati tiek apstrādāti saziņā ar LBNA.

LBNA apstrādā personas datus atbildīgi, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par LBNA rīcībā esošo personu datu aizsardzību. LBNA veic personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai un Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Personas datu glabāšana:

LBNA apstrādā personas datus, pamatojoties uz personas piekrišanu. Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei.

LBNA glabā un apstrādā datus, kamēr izpildās kāds no šiem kritērijiem:

  • persona sazinās ar LBNA vai uzdod jautājumu LBNA, norādot savu vārdu un epastu, un iespējams arī citu personas informāciju;
  • persona ir LBNA biedrs;
  • kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus uzglabāt.

Kad neviens no minētajiem kritērijiem vairs nav spēkā, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta pienākums ir informēt LBNA, ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kas sniegti LBNA. Piemēram, ja mainījusies e-pasta adrese, tad lūdzam nodot LBNA aktuālo e-pasta adresi.

Ja radušies kādi jautājumi par datu apstrādi, ar LBNA varat sazināties, rakstot uz